KAMUDA ÇALIŞAN  AVUKATLAR  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin adı “Kamuda Çalışan  Avukatlar Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır.     Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 2–  Dernek,  üyelerinin mesleki, ekonomik konulardaki sorunlarını çözüme kavuşturmak,  sosyal alanda faaliyet göstermek   amacı ile kurulmuştur.

 

Derneğin Amacı

Madde 3- Kamuda Çalınan  Avukatlar Derneği,  Kamu  Avukatlarının kullandıkları yetki ve ifa ettikleri görev itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamada çok önemli bir görev ifa ettikleri inancında olarak:

 1. a) Mesleğin yüceltilmesi, saygınlık ve konumunun gerçek değerine kavuşturulması, Kamudaki yerinin güçlendirilmesi,  statü ve özlük haklarının dünyada kabul gören seviyeye ulaştırılması,  avukatlık mesleğinin layık olduğu olanak ve  koşullarda görevini ifa etmesini   sağlamak.

b)Dernek üyelerinin , toplumsal, ekonomik, kültürel, mesleki yönlerden ortak hak ile çıkarlarını korumak; mesleki gelişmeyi, dayanışmayı gerçekleştirmek.

c)Yurt içi  ve  Yurt dışı benzer dernek ile kuruluşlarla işbirliği içerisine girerek, ortak çalışmalarda/faaliyetlerde  bulunmak,

d)Kamuda çalışan Avukat ve hukuk  müşavirlerine yapılan her türlü haksızlık, keyfi muamele veya kanunlara aykırı her türlü faaliyete karşı mücadele edilmesi , önlenmesi için çaba sarf edilmesi,

 1. e) Gelişen ve değişen ülke ve dünya dinamikleri çerçevesinde hukuk biliminin gelişimine katkı sağlamak üzere yayınlar, paneller, konferanslar ve seminerler düzenlenmesi,bilimsel alanda çalışmalarda bulunulması,
 2. f) Kamu avukatlarının ve bütün hukukçuların tanışıp dayanışmalarının sağlanması,
 3. g) Hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunmuş hukukçuların, fikir adamlarının, sanatçıların, devlet adamlarının ödüllendirilmesi,
 4. h) İmkanlar dahilinde başarılı hukuk fakültesi öğrencilerine burs vererek donanımlı hukukçuların yetişmesine katkıda bulunulması,

ı) Hukuk ve demokrasinin gelişimi ortak temel olmak üzere, faaliyet alanı gözetmeksizin sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurulması,

 1. i) Hukuka ve insan haklarına aykırı hususlarda toplumun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması,
 2. k) Kamu avukatlarının çalışma alanları ile ilgili hukuk bilgilerini arttırmak üzere; kurs düzenlenmesi, bu amaçla Avrupa Birliği projesi hazırlanması, yürütülmesi ve katılımcılara sertifika düzenlenerek verilmesini amaç edinmiştir.

 

Derneğin Faaliyetleri

Madde 4- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için:

 1. a) Üyelerin sosyal, mali, ekonomik, mesleki konulardaki sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunmak.
 2. b) Derneğin amacı doğrultusunda yayınlar yapmak, yayın birimleri oluşturmak, bu alanda faaliyet gösteren yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, açık oturum, panel ile benzeri toplantılar düzenlemek.
 3. c) Yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilecek etkinlikler ile toplantılara katılmak; Dernekler Yasası’na uygun olarak, çeşitli kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak.
 4. d) Sergiler, geziler, piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar tertiplemek.
 5. e) Üyelerinin mesleki eğitimine ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik olarak misafirhaneler, lokaller, her türlü eğitim ve sosyal tesisler açmak, işletmek, işlettirmek;
 6. f) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve topluma yol göstermek için ihtiyaca göre çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak;
 7. g) Dernek amaçları arasında belirtilen hususlara ilişkin olarak çalışmalarda ve hizmetlerde bulunan kimselere ödül vermek;
 8. h) Üyelerinin hak ve menfaatlerinin ve şartları mevcut ise kamu menfaatinin korunması için mahkemeler ve diğer merciler nezdinde her türlü yasal girişimlerde bulunmak.

ı) 3 üncü maddede belirtilen Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere mer’i

mevzuata aykırı olmamak kaydıyla her türlü faaliyette bulunmak.

 1. i) Üyeleri ve teşkil edeceği çalışma grupları vasıtası ile, üçüncü kişilere bedeli mukabilinde projeler, raporlar hazırlamak.

 

Kapsam

Madde 5- 5018 Sayılı Kanunun I, II, III ve IV  Sayılı Cetvellerinde yer alan  Genel Bütçeli Kamu İdareleri, Özel  Bütçeli İdareler , Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar   ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile KİT’lerde çalışan,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/V. Maddesi uyarınca “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı”nda, 399 Sayılı KHK uyarınca  sözleşmeli  olarak  ve 4857 Sayılı İş  Kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak  çalışan  avukatlar  ile Genel İdari Hizmetler sınıfında  çalışan  hukuk müşavirleri  ve bunların  emeklilerini kapsar.

 

Üyelik

Madde 6- Dernek üyeliği, asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir.

 1. A) Asil Üye:Derneğe asil üye olabilmek için:

a- Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b- Dernekler Yasası’nda öngörülen koşullan taşıyor olmak,

c- 5.maddede belirtilen  şartlarda çalışıyor veya emekli olmuş olmak ,

d- Tüzükte belirtilen amaç ile yükümlülükleri benimsediğini,  üye olmak istediğini belirten bir dilekçe ile başvurmak; giriş aidatını ödemek.(Genel Kurulca belirlenmesi halinde)

e- Bir adli makamca verilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlaması kapsamında olmamak,

 1. B) Fahri Üye:Hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkıda bulunanlar ile Dernek amacına hizmet edenler ve bu yönde maddi-manevi katkı sağlayanlar veya sağlayabilecek olanlar yönetim kurulu kararı ile Derneğe fahri üye olarak kaydolunabilirler.

Fahri üyeler, Yönetim, Denetim  kurullarında görev alamazlar ve oy hakları yoktur.

 

Üyelik Başvurusu Ve Kabulü

Madde 7-   Derneğe üye olmak isteyenler adaylar dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirtir bildirim formunu doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Bu istekleri yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe Kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır. Karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 8- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikte Çıkarılma

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6 -Dernekten yetki almaksızın derneği  hukuki sorumluluk altına sokacak faaliyette

bulunanlar ,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edememezler .

Dernek  Organları

Madde 10-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir .

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim   kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 14-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca üç yıl için gizli oyla seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman,  örgütlendirme ve sosyal işler sekreteri  belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde,  genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 Başkanın Görev ve Yetkileri

1)Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen kişi, Dernek Başkanı sıfatını taşır. Derneğin yönetsel ile yargı organlanyla gerçek ya da tüzel kişilere, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlara  karşı temsil eder.

2)Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

3)Organlara seçilenleri, yasal süresi içinde Mülki Amirliğe bildirir

4)Derneğin amacı ile ilgili çalışmalara, kurullara katılır ya da başkanlık yapar.

5) Her türlü yazışma, Başkan’ca atılacak tek imzayla gerçekleştirilir.

6)Yasa ile yönetmeliklere uymak koşuluyla, konu ile ilgili basın toplantısı yapar, beyanat verir. Derneğin maddi manevi çıkarlarını, üyelerin haklarını korumakla yükümlüdür

7)Yönetim Kurulunun belirleyeceği tutarda, kendisine verilen yctkiyle günlük ya da aylık harcama yapar.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Başkan bulunmadığında, onun görev ile yetkilerini taşır, ona vekalet eder.

 

Genel Sekreterin Görüv ve Yektileri

1)Derneğin tüm yönetsel yazışmaları ile faaliyetlerini düzenler.

2)Başkan ile yardımcısı olmadığında onlara vekalet eder.

3)Başkan ile birlikte idari yazışmaları  imzalar.

4) Tek imza ile yazışmaya yetkili olmamakla birlikte, demek içi ve üyelerle olan ilişkilere ilişkin yazışmaları imzalar.

5)Yönetim Kurulunun gündemini düzenler, incelemeye olanak sağlayacak bir süre içinde üyelere gönderilmesini sağlar.

6)Toplantı tutanağı ile karar defterini tutar, imzalanmasını sağlar.

7) Gerektiğinde, basın toplantısı yapar, beyanat verir.

8)Yönetim Kurlunun  verdiği yetkiyle günlük veya ayIık harcama yapar.

9)Ilgili kurum ile kuruluşlardan randevu alır, gerekli olan hazırlıkları yapar.

 

Saymanın Görev ve Yetkileri

1)Demeğin mali işlerini düzenler ve yürütür.

2)Başkan ya da Başkan Yardımcısı ile, birlikte mali yazışmaları imzalar. Tek imzayla

düzenlenen belgeler geçersizdir.

3)Yönetmelikte belirtilen ya da gerektiğinde Yönetim Kurulunca işe özgü olarak yetki verilen tutarda Dernek  parası bulundurur.

4)Genel Kurula sunulacak, bilanço, gelir tablosu, bütçe tasarısı ile mali raporu hazırlar.

5)Yönetim Kurlununu  verdiği yetkiyle günlük ya da aylık harcama yapar.Yönetim Kurulunca

gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satım ve düşümünü yapar.

6) Gelir-gider, bütçe kesin hesap, bilanço ile kayıt defteri ve alındı belgesini tutar.

7) Harcamalarla ilgili bilgileri, Yönetim Kuruluna sunar.

8)Yönetim Kurulu kararı uyarınca acil harcamalar için kasada bulundurulacak parayı denetler. i) Para çekme işlemlerinde gerekli olan iki imzadan birisi Sayman’a aittir.

9)Süresinde Ödentilerini ödemeyenleri saptayıp, Örgütlendirme Sekreterine bildirir.
10) Derneğin sandık,lokal gibi kurumlarının mali işlerini yürütür, denetinmelirin yapar.

11)Dernek personelinin mali haklanm belirler, Yönetim Kuruluna sunar.

12)Yönetim Kurulu kararı ile dernek  adina, hazine bonosu vs. tasarruf kağıtları alınması işlemini yapar.

 

Örgütlenme ve  Sosyal İşler Sekretinin Görev  Yetkileri

1)Demeğin aynı amaçlı yurt içi, yurt dışı kuruluşlarla olan  ilişkilerini yürüterek eşgüdümlerini sağlar .

2)Üyelik başvurularını inceler.

3) Üye olma, üyelikten çıkma, çıkarılmaya ilişkin durumların gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler. Uyelik itirazlanna ilişkin araştırmayı yapar.Yönetim Kuruluna  bilgi verir.

4) Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.

5)Bağlı bulunduğu Federasyonlarla ilişki içinde olur.Üyesi bulunduğu

kuruluşlara gönderilecek delege ile temsilcilerin seçilmesi, adayların, bu amaçla ya da dernek organlarına seçilmek için yaptıkları başvuruları saptar.

6)Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen alanlardaki faaliyetler için üyelik şartı aranmaksızın, istekleri inceler, gerekli araştırmayı yapar, Yönetim Kuruluna bilgi verir.

7)Diğer sekreterliklerin görevleri dışında kalan her türlü görevi üstlenir.

8)Sekreterlikteki kurulları çalıştırır.

9)Dernek tanıtımı için yayınlar yapar.

10) Balo, gezi, toplantılar yapar, piyango düzenler, kitap ile broşür çıkartır.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.          Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı  oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Derneğin Temsili:

Madde 16- Derneği, Yönetim Kurulu  temsil eder. Sözleşmeler, bankalarda dernek adına hesap açma ve  bankalardaki hesaplardan para çekme konularında Başkan ile Sayman; Başkan bulunmadığında Başkan Yardımcısı ile Sayman sorumludur.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Giriş ve Yılık Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

        Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

       Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

   Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan)ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)  ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

         Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

       Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan)  dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

      Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 20-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 21-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

          Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

        Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

        Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

       Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen); genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)  doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 22-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 23-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri       

Madde 24-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için  de olsa borçlanma yapamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

 

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

         Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kamuda Çalışan Avukatlar  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Düzenlemeler

Gecici  Madde  1-  Kuruluş aşamasında, yetkili organlarca istenilen tüzük değişikliğini, Geçici Yönetim Kurulu yapar.

 

Gecici  Madde 2-    Kamuda Çalışan Avukatlar Derneğinin    Kurucu üyeleri şunlardır:

 

ADI SOYADI                               T.C. KİMLİK NO                   ADRESİ 
Coşkun TÜRKMEN   Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
Ayla DİNÇ  Ankara Muhakemet Müdürlüğü
Cevahir Leyla SİPAHİ  Ankara Muhakemet Müdürlüğü
Makbule KARAOĞLAN  Ankara Muhakemet Müdürlüğü
Alparslan ÇEVİK  Ankara Muhakemet Müdürlüğü
Dilek YALÇINDİLEK  Ankara Muhakemet Müdürlüğü
 Merih DURUKAN  Ankara Muhakemet Müdürlüğü

 

Gecici  Madde 3-  Derneğin kuruluş işlemi tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde ilk genel kurulu yapılır. Bu ilk genel kurula kadar kurucular tarafından kendi aralarında seçecekleri geçici yönetim kurulu derneği temsil ve idreye yetkilidir. Dernek organları oluşuncaya  kadar yazışma yapmaya, bildirimleri almaya başkan , başkan yardımcısı  ve genel sekreter yetkilidirler.

 

Geçici  Madde 4- Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ;

 

Adı ve Soyadı              :              Görev Ünvanı                  :

Coşkun TÜRKMEN                    Başkan

Alparslan ÇEVİK                        Başkan  Yrd.

Dilek YALÇIN DİLEK               Genel Sekreter

Cevahir Leyha SİPAHİ               Sayman

Merih DURUKAN                      Sosyal İşler ve Tanıtım Sekreteri.

Makbule KARAOĞLAN            Üye

Ayla DİNÇ                                  Üye